valpbild
 Hundträning och allemansrätten.

I Sverige har vi en gammal sedvänja som innebär att vi har tillgång till natur och mark även om vi själva inte äger marken. Lagen är inte helt klar på många områden och är en ständig källa till diskussioner, inte minst i hundträningssammanhang.
När det gäller hund i skog och mark, så har vi rätt att medtaga hunden med tillägget den skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att den orsakar skador eller avsevärda olägenheter.
Koppeltvång förekommer under perioden 1 mars - 20 augusti.
Under tiden 1 mars till 20 augusti ska hundar inte springa lösa där det kan finnas vilt. Under resten av året ska hundar hållas under uppsikt och förhindras från att driva eller förfölja vilt.
Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. SBK:s tolkning är att det inte nödvändigtvis betyder att hunden alltid måste vara kopplad. I praktiken är det dock få hundägare som kan uppnå lagens hårda krav utan att hunden hålls i koppel.
 
Träning av hund i skog och mark.
Vid organiserad träning med hund så gäller att man har markägaren- och jakträttsinnehavarens tillstånd att nyttja markerna. Organiserad träning jämställs med 2 eller fler som träffas och ger sig ut i skogen för träning.

Det åligger var och en att införskaffa sådant tillstånd av markägare/jakträttsinnehavare.


Text sammansatt av Monica Henriksson